מחירון

מחירון מבצע החל מיום 1.1.2020
מספר פרויקטים במקביל מחיר לחודש/לפרויקט מס' יחידות במצטבר
מחיר מינימום לחברה/עצמאי 580 ₪
תוספת למחיר מינימום
1-3 300 ₪ 1-30
1-3 450 ₪ 31-60
1-3 480 ₪ 61+
4-10 280 ₪ 1-30
4-10 580 ₪ 31-60
4-10 620 ₪ 61-120
10-15 350 ₪


הערות:המחירון כפוף לתנאי השימוש באתר
המחירון בתוקף עד 31.12.2022 או מחירון מעודכן שיפורסם.
בכל מקרה המחיר יהיה בכפוף להיקף פעילות החברה ואפיון הבנייה המצטבר.
הנחה:הנחה ממחירון תינתן בתמורה להתחייבות ל – 24 חודש.
ההנחה תקפה עד וכול 31.12.2022
פיילוט:ניתן לבצע פיילוט מלא על פרויקט במחיר 300 ₪ לחודש ובמשך 3 חודשים.