מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך בתנאי שנרשמת למערכת
והזדהתה. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ודוא"ל
שלך, זהו המידעשאתה מוסר בעת תהליך רישום למערכת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמההעמודים שבהם צפית ללא
הרשמה למערכת, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט ) IP ( שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת קונקאם לצורך מתן שירותים של מערכת.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת ליצור עמך קשר למטרת רישום למערכת,
לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום, לעדכן אותך בפעילויות גורמים אחרים בפרויקט וכדומה.

דיוור ישיר אלקטרוני

מערכת קונקאם מעבירה אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני התראות על שינוים בפרויקט, מידה חשוב אחר שקשור לפעילות שלך במערכת. החברה לאתמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" Cookies לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפניגישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של החברה.

אנא תעשר